D 的个人博客

全职做开源,自由职业者

  menu

VC++ 2005的inline问题

今天写了一堆inline函数,有的时候链接时说找不到函数定义。。。。 

而且最郁闷的是这个问题没有什么规律的出现,也就是说我先用inline写的时候链接成功了,再改了一些非inline函数的时候又链接失败,汗死了!

搞得我后来都像这样了:

/*
  // 显示基本信息表的表头
  inline void PrintBasicInfoTableHead(void);
  // 显示基本信息表的表身
  inline void PrintBasicInfoTableBody(void);
  // 显示基本信息表的表尾
  inline void PrintBasicInfoTableTail(void);
  // 显示Manager类别信息的表头
  inline void PrintManagerInfoTableHead(void);
  // 显示Manager类别信息的表身
  inline void PrintManagerInfoTableBody(void);
  // 显示Manager类别信息的表尾
  inline void PrintManagerInfoTableTail(void);
  // 显示Wage类别信息的表头
  inline void PrintWageInfoTableHead(void);
  // 显示Wage类别信息的表身
  inline void PrintWageInfoTableBody(void);
  // 显示Wage类别信息的表尾
  inline void PrintWageInfoTableTail(void);
  // 显示Sales类别信息的表头
  inline void PrintSalesInfoTableHead(void);
  // 显示Sales类别信息的表身
  inline void PrintSalesInfoTableBody(void);
  // 显示Sales类别信息的表尾
  inline void PrintSalesInfoTableTail(void);
  */
  // 显示基本信息表的表头
  void PrintBasicInfoTableHead(void);
  // 显示基本信息表的表身
  void PrintBasicInfoTableBody(void);
  // 显示基本信息表的表尾
  void PrintBasicInfoTableTail(void);
  // 显示Manager类别信息的表头
  void PrintManagerInfoTableHead(void);
  // 显示Manager类别信息的表身
  void PrintManagerInfoTableBody(void);
  // 显示Manager类别信息的表尾
  void PrintManagerInfoTableTail(void);
  // 显示Wage类别信息的表头
  void PrintWageInfoTableHead(void);
  // 显示Wage类别信息的表身
  void PrintWageInfoTableBody(void);
  // 显示Wage类别信息的表尾
  void PrintWageInfoTableTail(void);
  // 显示Sales类别信息的表头
  void PrintSalesInfoTableHead(void);
  // 显示Sales类别信息的表身
  void PrintSalesInfoTableBody(void);
  // 显示Sales类别信息的表尾
  void PrintSalesInfoTableTail(void);

inline不可用的时候先用非inline函数。。。。