Go 编译跨平台

  , ,
1 评论 • 11,314 浏览

  适用于 [Linux] ,拷贝代码后新建文件 cross.bash,并在 ${go 安装路径}/src 目录下执行。

  #!/usr/bin/env bash
  
  export CGO_ENABLED=0
  
  export GOOS=darwin
  export GOARCH=386
  ./make.bash
  
  export GOOS=linux
  export GOARCH=386
  ./make.bash
  
  export GOOS=windows
  export GOARCH=386
  ./make.bash
  
  
  export GOOS=darwin
  export GOARCH=amd64
  ./make.bash
  
  export GOOS=linux
  export GOARCH=amd64
  ./make.bash
  
  export GOOS=windows
  export GOARCH=amd64
  ./make.bash

  ---- EOF ----

  邀请您加入程序员开源技术社区【黑客派】,让学习和分享成为一种习惯,请尽快加入哦~

  评论